Konfigurator vhodnih vrat

Želim ponudbo

   +386 1 7558 110

   okna.kli@oknakli.si

germany austria switzerland

Eko sklad subvencija za lesena okna

EKO SKLAD je v Uradnem listu Republike Slovenije, 
št.  36/19 dne 7.6.2019 objavil javni poziv 74SUB-OB19,   
za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.

 

Z vgradnjo lesenega energetsko učinkovitega stavbnega pohištva lahko pridobite nepovratno Eko sklad subvencijo na 
ukrepu F - vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi:

Na javnem pozivu lahko kot vlagatelj kandidira vsaka fizična oseba oziroma občan, ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet   

javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: lastnik);

 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • družinski član lastnika nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet  

javnega poziva;

 • najemnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega   

poziva.


Nepremičnina, stanovanjska stavba oziroma stanovanje v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet tega javnega poziva, mora biti v izključni lasti fizične osebe/oseb.

Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva zagotoviti, da so z izvedbo ukrepov seznanjeni morebitni lastnik, solastniki oziroma etažni lastniki nepremičnine, stanovanjske stavbe oziroma stanovanja večstanovanjski stavbi. Vlagatelj s podpisom izjave o sprejemanju pogojev jamči, da je za potrebe izvajanja ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, pridobil njihovo soglasje.


Novosti v razpisu:

 • Vloga se odda PO IZVEDENI naložbi.
 • Poenostavljena priloga "Izjava o LEGALNOSTI" in namembnosti stanovanjske stavbe ALI kopija gradbenega dovoljenja. V kolikor gre večstanovanjske stavbe, slednjega ni potrebno predložiti. 
 • Možnost hkratne pridobitve kredita (59OB17) in nepovratnih sredstev, ki lahko združujejo enega ali več različnih ukrepov, ki jih Eko sklad sofinancira. Obrestna mera kreditov je trimesečni EURIBOR + 1,3 %.
 • Nepovratna finančna spodbuda se izplača v 60 do 90 dneh po oddaji vloge na eko sklad.
 • Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja javnega poziva.
 • Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 150 EUR na m2 zamenjanih oken. V primeru hkratne izvedbe 3 (treh) ali več ukrepov od A do J se izplačilo poveča do višine 30% priznanih stroškov naložbe.
 • Možnost nakupa in vgradnje zunanjih vhodnih vrat, vendar samo v sklopu menjave oken.

 


 

Razpisni pogoji za javni poziv 74SUB-OB19, ukrep F:

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni s toplotno prehodnostjo Uw =< 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitvijo in z energijsko učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK. Lastnosti novih lesenih oken morajo biti določene na podlagi standarda SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Ustreznost novih lesenih oken bo preverjena na podlagi izjave o lastnostih skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1.

Lesena okna morajo biti vgrajena v ustrezno pripravljeno okensko odprtino, ustrezno mehansko pritrjena, tesnjenje okenske rege mora biti izvedeno v treh ravneh, ustrezno morajo biti vgrajene okenske police in senčila ter ustrezno zaključena obdelava špalet, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje oken ter v ostalih smernicah, predpisih in priporočilih. Lesena okna morajo biti vgrajena tudi skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja oken ter skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja pritrdilnih in tesnilnih materialov, na predhodno pripravljeno odprtino. Upoštevani bodo le sistemi, izvedeni s paro neprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji straniparo prepustnim, vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotnim in zvočnim izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom. Za ostale sistemske rešitve mora biti predloženo poročilo neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema tesnjenja.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967), pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.

 

Priznani stroški vključujejo:

 • odstranitev obstoječih oken ter nakup in vgradnjo novih;
 • nakup in vgradnjo senčil;
 • nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic;
 • popravilo in zaključno obdelavo špalet;
 • nakup in vgradnjo zunanjih vhodnih vrat;
 • ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

 

Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nakupa ali vgradnje garažnih vrat ter vgradnje dodatnih novih oken.
Zemljevid
Kli Logatec povpraševanje

Vas zanima več?

Brezplačno povpraševanje